เอกสารที่ต้องเตรียม

(หากยังเตรียมได้ไม่ครบไม่เป็นไรสามารถปรึกษาเราก่อนได้)

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 4. หนังสือรับรองเงินเดือน
 5. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 6. หนังสือสวัสดิการกู้บ้าน (ถ้ามี)
 7. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 8. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 9. ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

ผู้มีกิจการส่วนตัว และ ผู้มีรายได้อิสระ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 1 ปี (Statement) ทั้งบัญชีส่วนตัว และ บัญชีกิจการ
 4. ทะเบียนการค้า หรือ สำเนาการจดทะเบียนบริษัท อายุ 1 ปีขึ้นไป (ถ้ามี)
 5. สัญญาเช่า (ถ้ามี)
 6. ภาพถ่ายหน้าร้าน หรือ กิจการที่ประกอบอาชีพ (ถ้ามี)
 7. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, สถาปนิก, ทนายความ) (ถ้ามี)
 8. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 9. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 10. ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)